• 013 -16 30 30

Miljömål – mars 2022

2022-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 11789-21
MÖD har bedömt att en tomtplatsavgränsning inte bör utsträckas så att den omfattar ett område inom en fastighet som ska utgöra fri passage till ett strandområde.

Mål: M 4280-21
En person som bedrivit verksamhet för bilskrot har förelagts att ta bort uttjänta bilar från sin fastighet. Med hänsyn till att föreläggandet efterlevts till stor del har MÖD bedömt att det förelegat särskilda...

Mål: M 1561-21
MÖD har bedömt att ett föreläggande som anger att adressaten senast vid en viss tidpunkt ska ha vidtagit de åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter...

Mål: M 7624-19
Strandskyddsdispens har getts för ett bryggdäck, när området där däcket ska placeras bedömts vara ianspråktaget som tomtplats och däcket med aktuell utformning inte utökar hemfridszonen utöver den som...

Mål: M 8994-20
Slutligt villkor för utsläpp av dioxiner till luft från metallsmältverk. MÖD har mot bakgrund av uppgifter om historiska utsläppsnivåer och de reningsåtgärder som genomförts bedömt att ett visst begränsningsvärde...

Mål: M 1723-21
Nämnden hade förelagt ett bolag vid vite att komplettera en frivillig ändringsanmälan om utökad produktion. MÖD har bedömt att ett sådant vitesföreläggande inte är lagligen grundat och har avslagit ansökan...

Mål: M 14526-21
En enskild som vid äventyr av vite förelagts att ett visst datum redovisa provresultat avseende en avloppsanläggning har inom den utsatta fristen skickat resultaten till en e-postadress som nämnden vid...

Mål: M 9623-22
MÖD har bedömt att en mening i ett utsläppsvillkor varit otydlig och inkonsekvent i förhållande till villkoret i övrigt. MÖD har därför ändrat meningen på det sätt som bolaget yrkat samt Naturvårdsverket...


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency