• 013 -16 30 30

Miljömål – januari 2022

2022-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 14036-20
Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift för att utföra markarbeten i syfte att anlägga bergvärme inom yttre vattenskyddsområde. MÖD har ansett att det som sökanden anfört inte utgör särskilda...

Mål: M 7756-20
Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift för att utföra markarbeten i syfte att anlägga bergvärme inom yttre vattenskyddsområde. MÖD har ansett att det som sökanden anfört inte utgör särskilda...

Mål: M 2330-21
MÖD har, med hänvisning till brister i utredningen, undanröjt ett tillstånd för enskild avloppsanläggning och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Mål: M 14506-20
Ett klagomål till en kommunal nämnd om att förorenade massor hade tagits emot och lagts i en väg avslutades av nämnden utan ytterligare åtgärd. MÖD har med tillämpning av försiktighetsprincipen upphävt...

Mål: M 13114-20
Skadestånd enligt 32 kap. MB med anledning av ombyggnationen av Slussen, Stockholm. MÖD har funnit att kommunen genom buller, skakningar och tillgänglighetsstörningar orsakat en restaurant en ren förmögenhetsskada.

Mål: M 13523-19
Mark- och miljödomstolen hade gett tillstånd till en täktverksamhet och förordnat att de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövdes på transportvägarna från täkten till utskeppningshamnen skulle utredas...

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency