• 013 -16 30 30

Miljömål – februari 2022

2022-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 10304-19
MÖD har funnit att prövotidsutredningen varit bristfällig avseende efterbehandling m.m. vid gruva och återförvisat målet till MMD för fortsatt handläggning.

Mål: M 7638-21
Föreläggande om markundersökningar enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för att utreda misstänkt miljöskada från kemtvättsverksamhet. MÖD har upphävt ett föreläggande om markundersökningar som riktats mot ett aktiebolag som förvärvat inkråmet från det aktiebolag som bedrivit den kemtvättsverksamhet som ska ha orsakat miljöskadan. Det förvärvande aktiebolaget har inte bedrivit någon verksamhet på fastigheten i fråga och kan därför inte anses ansvara som verksamhetsutövare med avhjälpandeansvar för eventuell miljöskada som har uppkommit där. Att det finns personkopplingar mellan de båda bolagen och att det bolag som bedrivit kemtvättsverksamheten på fastigheten, i nära anslutning till inkråmsöverlåtelsen, på egen begäran försatts i konkurs har ansetts inte medföra att det förvärvande bolaget har tagit över ansvaret för den eventuella miljöskadan.

Mål: M 8146-20
Tillstånd till nytt avloppsreningsverk. Frågor om tillståndets omfattning, utsläppspunkt, begränsningsvärden för ammoniumkväve och åtagande om läkemedelsrening m.m.

Mål: M 7759-20
MÖD har bedömt att strandskyddsdispens inte kan ges för uppförande av uthyrningsstugor på den grunden att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodes utanför området (7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken).

Mål: M 3542-21
Bygg- och miljönämndens beslut att ge strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad från lekhall till fritidshus har fastställts eftersom ett fritidshus bredvid, som nu har rivits, har haft en hemfridszon som även omfattat platsen där lekhallen står.

Mål: M 6224-20
Fråga om förlängning av arbetstid för anläggande av fiskväg. I ett mål om omprövning av vattenverksamhet (vattenkraft) åtog sig staten att svara för kostnaden för anläggandet av en fiskväg. Sedan staten därefter meddelat att den inte längre står fast vid åtagandet, har i dom som fått laga kraft fastställts att staten ska finansiera anläggandet av fiskvägen. Kraftverksägaren har med hänsyn till detta ansetts ha haft giltigt skäl för sitt dröjsmål med att anlägga fiskvägen och ansökan om förlängning av arbetstiden har bifallits.

Mål: M 5303-21
I MÖD har framkommit att strandskydd började gälla på en fastighet först 2014. MÖD har bedömt att den tillbyggnad i form av ett uterum som dispens sökts för inte kan väntas ge upphov till en avhållande effekt utanför det område som sedan 2014 tagits i anspråk som tomt. Strandskyddsdipsens har därför inte krävts för åtgärden.

Mål: M 9079-20
Fråga om ett biotopskyddsområde ska avgränsas så att sidoområdet till en ledningsgata, där träd som är farliga för ledningens säkerhet kan behöva fällas, ska ingå i biotopskyddsområdet. MÖD har, med hänsyn till de höga naturvärdena i området och till att förhållandena på platsen är sådana att relativt få träd kan bli farliga för ledningen, bedömt att frågan om farliga träd kan hanteras inom ramen för en framtida dispensprövning. Sidoområdena kan därför ingå i biotopskyddsområdet.

Mål: M 6225-20
Fråga om förlängning av arbetstid för anläggande av fiskväg. I ett mål om omprövning av vattenverksamhet (vattenkraft) åtog sig staten att svara för kostnaden för anläggandet av en fiskväg. Sedan staten därefter meddelat att den inte längre står fast vid åtagandet, har i dom som fått laga kraft fastställts att staten ska finansiera anläggandet av fiskvägen. Kraftverksägaren har med hänsyn till detta ansetts ha haft giltigt skäl för sitt dröjsmål med att anlägga fiskvägen och ansökan om förlängning av arbetstiden har bifallits.

Mål: M 12808-20
Tillsyn av vattenverksamhet. MÖD har fastställt länsstyrelsens föreläggande att ge in en utredning avseende kulvert omfattande dimensionering, förhållandet till dikningsföretag nedströms och under-hållsbehov (26 kap. 22 § miljöbalken). MÖD har däremot inte ansett att det finns skäl att förelägga verksamhetsutövaren att ange förslag till åtgärder för det fall att utredningen visar på brister. Föreläggandet har därför upphävts i den delen.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency