• 013 -16 30 30

Miljömål – december 2021

2021-12-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 5777-20
Ett antal tandläkarpraktiker har enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmält sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör inom respektive klinik fram till fastighetens huvudstam.

Mål: M 7888-19
Ersättning pga. avverkningsförbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Skogsstyrelsen har efter en anmälan om avverkning beslutat om avverkningsförbud på grund av förekomst av tjäder. MÖD har...

Mål: M 7824-20
Ersättning pga. avverkningsförbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Skogsstyrelsen har efter en anmälan om avverkning beslutat om avverkningsförbud på grund av förekomst av knärot. MÖD har...

Mål: M 7293-20
Ersättning pga. föreläggande enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Skogsstyrelsen har förelagt fastighetsägare att vid avverkning vidta vissa försiktighetsåtgärder. MMD har i mellandom fastställt...

Mål: M 1767-20
Ersättning för oförutsedd skada enligt 31 kap. MB (kostnader för grundförstärkning av en byggnad) på grund av tillståndsgiven vattenbortledning för Götatunneln. MÖD har anslutit sig till MMD:s bedömning...

Mål: M 13115-20
Regresstalan enligt 10 kap. 6 § MB avseende fördelning av kostnad för frivilligt avhjälpande av miljöskada (jfr NJA 2020 s. 997). Ett fastighetsbolag har väckt talan mot en kommun och ett länstrafikbolag...

Mål: M 7758-20
MÖD har bedömt att utredningen inte ger stöd för att, med hänsyn till risk för genombrott av Indalsälven, förbjuda anmäld föryngringsavverkning. Ärendet har återförvisats till Skogsstyrelsen för prövning...

Mål: M 11260-19
Mål om slutliga villkor för utsläpp av svavel m.m. från stålverk.

Mål: M 1532-20
MÖD har ansett att en vattenverksamhet med ett återkallat tillstånd inte ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor.

Mål: M 14508-20
I målet har MÖD gjort en bedömning av om sammankoppling av två interna nät, som var för sig är icke koncessionspliktiga nät, omfattas av undantag enligt förordningen (2007:215) om undantag från kravet...

Mål: M 1533-20
MÖD har ansett att de nya vattenrättsliga reglerna om moderna miljövillkor inte utgjort hinder mot länsstyrelsens beslut om försiktighetsåtgärder vid utrivning enligt ett förordnande i lagakraftvunnen...

Mål: M 11798-19
MÖD har ansett att en vattenverksamhet som är förbjuden inte ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor.

Mål: M 2113-20
MÖD har ansett att de nya vattenrättsliga reglerna om moderna miljövillkor inte utgjort hinder mot länsstyrelsens beslut om förbud, denna gång vid äventyr av vite, avseende en vattenverksamhet som inte...

Mål: M 6220-20
Tillstånd enligt miljöbalken för krematorieverksamhet. MÖD har ändrat ett villkor om utsläpp på visst sätt och avslagit övriga ändringsyrkanden som bl.a. gällt igångsättningstiden.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency