• 013 -16 30 30

Miljömål – april 2022

2022-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Mål: M 610-21
Tillstånd till gruppstation för vindkraft. MÖD har ändrat ett villkor om iskast och i övrigt fastställt mark- och miljödomstolens dom. MÖD har bl.a. prövat om verksamheten kommer i konflikt med förbud...

Mål: M 14797-21
Föreläggande om att återplantera träd i biotopskyddad allé. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att tidpunkten för när åtgärderna enligt föreläggandet ska vara utförda har skjutits...

Mål: M 2951-21
Utdömande av vite. Det förhållandet att ett beslut vid vite som förordnats att gälla omedelbart inte har fått laga kraft har inte ansetts hindra att vitet döms ut. Eftersom klaganden ansetts ha efterkommit...

Mål: M 4078-21
Två personer hade förelagts att vidta vissa återställande åtgärder på ett område som tillhörde en oregistrerad samfällighet. MÖD har, till skillnad mot MMD, bedömt att det inte finns skäl att anta att...

Mål: M 9700-21
Strandskyddsdispens för muddring/grävning i vattenområde m.m. MÖD har bedömt att åtgärderna, även om de berör förhållandevis små områden på 25 respektive 100 kvm, väsentligt kan förändra livsvillkoren...

Mål: M 11362-20
MÖD har bedömt att den utredning som bolaget lagt fram till stöd för en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för en bergtäkt har varit bristfällig i flera grundläggande frågor – bl.a. avseende...

Mål: M 4161-21
MÖD har fastställt ett utdömt vite avseende utsläpp av spillvatten. Nämnden har visat att fastigheten varit bebodd, vilket starkt talar för att det uppkommit spillvatten som måste ha tagits om hand. Då...

Mål: M 1794-22
MÖD har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, bedömt att klaganden inte haft rätt att överklaga skälen i länsstyrelsens beslutsmotivering. MÖD har därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och...

Mål: M 7874-20
MÖD har fastställt länsstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsföreskrifter för en båtupptagningsanordning på Ven. Anordningen har bedömts vara så...


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency