• 013 -16 30 30

Försiktighetsåtgärder i rådande säkerhetsläge

2022-02-25

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och mer information om hur ni kan arbeta med det.

MSB utgår från Försvarsmaktens bedömning att de säkerhetspolitiska spänningar som nu råder kan komma att pågå under lång tid och Sverige behöver agera därefter. Det ställer krav på såväl omedelbar skärpa som långsiktig fokuserad uthållighet för myndigheter och företag med ansvar för samhällsviktig verksamhet. Exempel på möjliga konsekvenser är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning.

Täpp igen säkerhetshål och höj tröskeln

Myndigheter med ett särskilt beredskapsansvar (bevakningsansvariga myndigheter enligt krisberedskapsförordningen) och företag eller organisationer med ansvar för samhällsviktig verksamhet kan behöva vidta åtgärder såsom att se över sitt säkerhetsskydd och sin kontinuitetshantering för att minska sårbarheter.

Stabila system med god motståndskraft bidrar till att höja tröskeln för en antagonist som söker sårbara punkter att angripa. Kontinuitetshantering handlar även om att ha en plan B till exempel om många medarbetare i viktiga funktioner skulle insjukna samtidigt, eller vid störningar i försörjningen av viktiga varor och tjänster.

Se över cyberhygienen

Cyberattacker (exempelvis ransomware) kan få stor påverkan på kritiska funktioner, både i samhället och för enskilda företag. Därför ser CERT-SE behov av att påminna om vad organisationer kan göra för att säkerställa sin cyberhygien. CERT-SE ansvarar för den svenska it-incidentberedskapen vid MSB.

Rapportera allvarliga it-incidenter i samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

It-incidenter kan påverka myndigheter och företag allvarligt. Information om vad it-incidenter är, vilka incidenter som ska rapporteras in och hur hittar ni information om på den här sidan.

Behöver ni hjälp med att hantera en pågående it-incident? Kontakta CERT-SE.

Var varsam med vilken information du delar

MSB uppmanar till försiktighet vid spridning av information som skulle kunna avslöja sårbarheter som kan utnyttjas av en antagonist. Samtidigt är öppenhet och samordnad kommunikation en förutsättning för att kunna möta och förebygga ryktesspridning.

Se över säkerhetsskyddet

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott som kan hota säkerheten. Från den 1 december 2021 gäller en förändrad säkerhetsskyddslag. Läs mer om säkerhetsskydd på Säpos webbplats, som uppdateras löpande under 2022 utifrån den nya lagstiftningen.

Informationen kommer från MSB.

För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency