• 013 -16 30 30

Ändrade föreskrifter om transport av avfall

2022-04-25

Naturvårdsverket reviderar vägledningen kring vilka krav som ställs för transporter av avfall där avfallet uppstått i eller i samband med den egna verksamheten (tex service och underhåll där avfall uppstår som en följd av det arbete som utförs).

Transport av andras avfall ses som regel som yrkesmässig transport och kräver tillstånd från länsstyrelsen i enlighet med avfallsförordningen. Tidigare vägledning har utgått ifrån att avfall som uppkommit vid exempelvis servicearbete som utförts i någon annans verksamhet har uppkommit i den verksamhet där arbetet utförts. Om den som utfört servicearbete tagit med sig avfallet därifrån har det därmed setts som transport av någon annans avfall, det vill säga yrkesmässig, tillståndspliktig transport. Naturvårdsverket ser skäl att ompröva denna bedömning.

Naturvårdsverkets bedömning är att det avfall som uppstår som en följd av service och underhåll och liknande arbeten, normalt bör anses uppstå i den egna verksamheten även om arbetet utförs hos någon annan eller på annan plats än i de egna verksamhetslokalerna. Om den som utfört arbetet transporterar bort sådant avfall från platsen där arbetet utförts utgör det en transport av eget avfall som är anmälningspliktig så länge det rör sig om mindre mängder farlligt avfall. Mindre mängder icke-farligt avfall kan transporteras utan tillstånd eller anmälan.

Dessa föreskrifter gäller från 2022-05-01. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ tillämpas första gången från och med den 1 september 2022. 3. Följande gäller för transporter av avfall som avses i 5 kap. 1 och 7 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som genom dessa föreskrifter inte längre omfattas av undantag från tillstånds- eller anmälningsplikt. Sådana transporter får fortsätta till och med den 31 augusti 2022. Därefter får sådana transporter utföras endast om den som transporterar avfallet senast den 31 juli 2022 lämnat in en ansökan om tillstånd eller en anmälan till länsstyrelsen, i enlighet med vad som krävs för den aktuella transportverksamheten, och länsstyrelsen inte beslutar något annat.

Ta del av nya föreskriften NFS 2022:2 här
Vägledning: Avfallstransporter inom Sverige

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency