• 013 -16 30 30

Samfälligheter ska momsregistreras

2023-05-26

Samfällighetsföreningar som förvaltar en gemenskapsanläggning ska numera registrera sig för moms.

En samfällighetsförening är en förening där medlemmarna exempelvis äger en väg, en lekplats eller en parkeringsplats tillsammans och delar på kostnaderna för det. Eftersom föreningen bedriver ekonomisk verksamhet ska föreningen vara momsregistrerad.

Det som samfälligheten erbjuder sina medlemmar kallas förvaltningstjänster och skattesatsen för det är 25 procent.

Ett exempel är när det finns en tennisbana, en kvarterslokal och en lekplats i ett kvarter och där fastighetsägarna i området äger de lokalerna och ytorna tillsammans. Då kan de bilda en samfällighetsförening för att sköta om och betala kostnaderna för detta.

Föreningens kostnader kan exempelvis bestå av ränta, styrelsearvode och driftskostnader för tennisbanan, lokalen och lekplatsen. Intäkterna utgörs dels av de avgifter som fastighetsägarna tillika samfällighetsmedlemmarna betalar till föreningen utifrån sina andelstal dels av hyran de betalar när de spelar tennis eller använder lokalen.

Samfälligheten bedriver därmed ekonomisk verksamhet och ska ta ut moms med utgångspunkt från de betalningar som medlemmarna gör till föreningen. Samtidigt har föreningen avdragsrätt för ingående moms på det den betalar för drift och förvaltning. Skillnaden mellan ingående och utgående moms ska betalas in till Skatteverket.

En samfällighetsförening med en omsättning på högst 80 000 kronor under ett beskattningsår är befriad från moms. Momsregistrering är bara aktuellt om samfälligheten sköts av en samfällighetsförening.

Tidigare har Skatteverket haft synen att samfällighetsföreningar som förvaltar en gemensam anläggning inte har behövt vara momsregistrerade, men med anledning av rättsutvecklingen, bland annat EU-domstolens domar, kan inte Skatteverket ha kvar den synen längre.

Här finner Ni den mer information.

Informationen kommer från Skatteverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå