• 013 -16 30 30

Handläggningstider och service hos myndigheter

2023-05-26

Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029.

Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Långa och oförutsägbara handläggningstider kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft negativt. Nio myndigheter har i uppdrag att följa upp sitt arbete med handläggningstider, bemötande och service och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Tillväxtverket som ska följa utvecklingen hos myndigheterna har nu lämnat en första nulägesbild till regeringen.

Stor variation mellan handläggningstider
Nulägesbilden visar att det är stor variation mellan olika handläggningstider, från mindre än ett dygn till över två år. Den visar också att flera myndigheter under senare år vidtagit åtgärder för att korta handläggningstider och förbättra bemötande och service.

Flera myndigheter planerar kundnöjdhetsmätningar
Arbetet med att följa upp bemötande och service har inletts på myndigheterna. Flera myndigheter planerar att ta fram nya kundnöjdhetsmätningar för att ta reda på hur nöjda företagen är med sina myndighetskontakter. I delrapporten rekommenderar Tillväxtverket bland annat att myndigheterna involverar handläggarna i arbetet med att utforma kundnöjdhetsmätningarna.

Här finner Ni rapporten.

Informationen kommer från Tillväxtverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå