• 013 -16 30 30

Arbetsmiljösystem enligt ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001)

Sedan våren 2019 arbetar de flesta verksamheter enligt ISO 45001:2018. Har er verksamhet inte börjat arbetet med att säkerställa efterlevnad enligt den nya standarden? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 används som verktyg för att förbättra arbetsmiljöprestanda och att hantera arbetsmiljörisker. Att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att tydligt visa för sina nuvarande och framtida anställda att deras arbetsmiljö är viktig och att ni som företag aktivt arbetar för att skapa en bättre och säkrar arbetsplats samt att ni efterlever tillämplig lagstiftning.

Under de senaste åren har arbetsmiljölagstiftningen blivit tydligare och kraven på företagen ökar. Att ha en välmående och trivsam arbetsplats har blivit en kvalitetsfaktor i samhället och en bättre arbetsmiljö är något som alla företag ständigt arbetar med. Proaktivt riskbaserat arbetssätt minskar sjukfrånvaro, olycksfall och tillbud. Standarden hjälper till att lyfta arbetsmiljöfrågorna till ledningen samt hjälper till att systematisera arbetssätt.

Fördelar med ett ledningssystem:

 • Säkerställer att ständiga förbättringar sker i verksamheten
 • Riskbaserat angreppssätt med förebyggande åtgärder minskar kostnader
 • Proaktivt arbete istället för reaktivt
 • Förbättrar medarbetarnas delaktighet
 • Säkerställer efterlevnad av lagar och andra krav
 • Ökar personalens motivation för säkerhet, välmående och hälsa
 • Ökar möjligheten att Ni ses som den goda arbetsgivaren
 • Tar hänsyn till organisatoriska och sociala aspekter i Er arbetsmiljö
 • Återkommande kontroller av arbetsmiljön för Er personal
 • Tydligare ansvars- och befogenhetsfördelning
 • Ökad lönsamhet och effektivitet – minskade kostnader
 • Fördel gentemot konkurrenter – ett internationellt erkänt arbetssätt används
 • m.m.

Vill Ni ha hjälp med att införa ett arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001? Eller vill Ni ha hjälp att uppdatera ert befintliga OHSAS-system för att motsvara kraven i ISO-standarden? Kontakta Altea så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå