• 013 -16 30 30

Kontinuitetshantering enligt ISO 22301:2019

Kontinuitetshantering är en viktig fråga för organisationer för att möta förändringar, att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med hög kundnöjdhet även under allvarliga störningar. Förståelse för kontinuitet i verksamheten och hur du kan skydda organisationen sätts i fokus genom att potentiella hot identifieras och utvärderas, konsekvenserna utreds, minimering sker av avbrott och störningar.

Kontinuitetshantering handlar om:

”Att skapa systematisk motståndskraft, robusthet och säkerställa organisationens leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå. Oavsett vilken typ av störning som påverkar organisationen.”

Eller:

”Konsten att överleva förlusten av operativ förmåga”

Kontinuitetshantering handlar alltså om att planera för att upprätthålla verksamheten på en godkänd nivå oavsett vilken störning vi utsätts för, till exempel stor personalfrånvaro på grund av en pandemi, lokalerna inte går att använda på grund av brand, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss, internetförlust eller om vi drabbas av ett strömavbrott.

Målet med kontinuitetshantering är snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse vilket innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Exempel på aktiviteter inom kontinuitetshantering:

  • Kartläggning viktiga verksamheter och processer.
  • Identifiering av beroenden av resurser.
  • Fastställande vad som är acceptabla avbrottstider.
  • Genomförande av åtgärder som minskar risken för störningar.
  • Planering för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Vill du ha hjälp med att införa ett kontinuitetshanteringssystem?
Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå